2014 година

Извештаи од спроведени надзори/Изречени мерки опомена

Рекламирање и телешопинг, aудиовизуелна комерциjална комуникација

– Вонредниот програмски надзор врз – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје  (член 99 став 4 од ЗААВМУ) – 26.12.2014

– Редовен програмски надзор на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје  – (член 53, член 64 од ЗААВМУ) – 25.09.2014

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје (член 92 став 4 и 6 од ЗААВМУ) – 29.01.2014

Заклучок за запирање на поведената прекршочна постапка

– Заклучок за запирање на поведената прекршочна постапка/постапка за порамнување на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје (член 92 став 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 09.07.2014

Импресум; информации достапни до корисниците

– Редовен административен надзор врз – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје  (член 12 и член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.12.2014Accessibility

Accessibility