2014 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен административен надзор – ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип (член 12 од ЗМ и член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 30.12.2014

Аудиовизуелна комерциjална комуникација; Заштита на малолетни лица

– Извештај од редовен програмски надзор  – ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип (член 53 и член 50 од ЗААВМУ) од 10.09.2014Accessibility

Accessibility