2014 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен административен надзор  НАША ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 12 од ЗМ и член 51 став 3 од ЗААВМУ) – 30.12.2014

Аудиовизуелна комерциjална комуникација; Заштита на малолетни лица 

– Извештај од редовен програмски надзор  НАША ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 53 и член 50 од ЗААВМУ) – 12.09.2014Accessibility

Accessibility