2014 година

Извештаи од спроведни надзори:

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен административен надзор –  ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 12 од ЗМ и член 51 од ЗААВМУ) – 30.12.2014

Услови за рекламирање и телешопинг

– Извештај од контролен надзор – ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 31.10.2014

– Извештај од редовен надзор –  ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје– (член 98 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 25.09.2014

– Извештај од редовниот надзор – ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 53 и член 50 од ЗААВМУ) – 12.09.2014

Изречена мерка:

Услови за рекламирање и телешопинг

– Решение за преземање мерка против ТВ Сител 3  ДООЕЛ Скопје  (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 13.03.2014Accessibility

Accessibility