2014 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен административен надзор врз ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп (член 12 од ЗМ и член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 30.12.2014

Аудиовизуелна комерциjална комуникација

– Извештај од контролниот надзор врз програмскиот сервис ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 31.10.2014

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор на ТВ СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 25.09.2014

Аудиовизуелна комерциjална комуникација

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 12.09.2014


Аудиовизуелна комерциjална комуникација

– Решение за преземање мерка против ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп  (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 15.09.2014Accessibility

Accessibility