1

 2014 година

Извештаj од спроведен надзор/мерки опомена:

Реемитување на програмски сервиси

 – Дополнение на писмен извештај за извршен вонреден програмски надзор од 18.12.2014 (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.12.2014

– Решение за мерка опомена (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.12.2014 

– Решение за мерка опомена – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 18.12.2014