2014 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Извештај од редовен надзор врз ТВ ИРИС ДОО Штип (член 20, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101 и 103 од ЗААВМУ) – 31.12.2014

Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност

– Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на  ТВ ИРИС ДОО Штип (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 01.08.2014

 Accessibility

Accessibility