2014 година

Извештаи од спроведени надзори:

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Извештај од контролниот надзор  ТВ Ускана Кичево , (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 27.10.2014

Услови за рекламирање и телешопинг

– Извештај од контролниот надзор  ТВ  Ускана Кичево, (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2014

Времетраење на рекламирање и телешопинг спотовите

– Извештај од контролниот надзор ТВ Ускана Кичево (член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2014

Изечени мерки:

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Решение за преземање мерка против ТВ Ускана Кичево (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 01.09.2014

Услови за рекламирање и телешопинг

– Решение за преземање мерка против ТВ Ускана Кичево (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 01.09.2014

Времетраење на рекламирање и телешопинг спотовите

– Решение за преземање мерка против ТВ Ускана Кичево (член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 01.09.2014Accessibility

Accessibility