2014 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Импресум, Информации достапни за корисниците

– Извештај од редовниот административен надзор на програмските сервиси на државно ниво – 1 октомври 2014

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопе, – 1 октомври 2014 година – (без констатирани прекршувања)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на  РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, – емитуван на 1 октомври 2014


– Решение за преземање мерка против “РА Рос Метрополис” Скопје (член 92 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 30.01.2014Accessibility

Accessibility