1

2014 година

– Извештај од редовниот надзор на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово, емитуван на 4 август 2014 година (член 53 став 17 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис ТВ Коха ДООЕЛ Тетово емитуван на 4 август 2014 година (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ “Коха” Тетово (член 53 став 17 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ “Коха” Тетово (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор на ТВ КОХА – чл.53 став 17 – без констатирано прекршување

– Извештај од контролен надзор на ТВ КОХА – чл.100 став 1 – без констатирано прекршување