1

2014 година

Извештаи од извршени надзори /мерки опомена

 

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТВ “ЗЛАТЕН КАНАЛ” ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, емитуван на 13 октомври 2014 (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

– Решение за преземање мерка против ТВ” Златен Канал” Крива Паланка (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на ТВ “Златен Канал” ДООЕЛ Крива Паланка (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)