2014 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Вонреден програмкси надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.12.2014

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.12.2014

– Вонреден програмски надзор (член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.12.2014

Изречени мерки:

Начин на доделување на дозвола

– Член 69 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиуски услуги – 23.12.2014

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 20.12.2014

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 20.12.2014

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 10.12.2014

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 10.12.2014Accessibility

Accessibility