1

2014 година –

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 12.09.2014

Употреба на јазик

– Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумсики услуги – 12.09.2014