1

2014 година

Извештај од спроведен надзор

Обврски за емитување комерцијални комуникации, Изворно создадена програма

Извештај од редовен надзор врз програмскиот сервис на СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје, емитуван на 6 декември 2014 година – 30.12.2014