1

2014 година 

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 04.06.2014

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 18.03.2014

 – Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 06.11.2014