1

2014 година

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 и член 143 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 28.02.2014

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 17.07.2014

Употреба на јазик

– Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 28.02.2014

Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Член 143 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 17.07.2014