1

2014 година

– Ивештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА –  (член 92 став 13 од ЗААВМУ)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Решение за преземање мерка против УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА – (член 92 став 13 од ЗААВМУ)