2014 година

Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност

– Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТВ  Калтрина ДООЕЛ Струга (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility