2014 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовниот надзор на МРТ 1 – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 31.10.2014

Импресум; информации достапни до корисниците

– Извештај од редовниот административен надзор на МРТ 1 – (член 12 од ЗМ и член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.10.2014

Услови за рекламирање и телешопинг

– Извештај од редовниот надзор на МРТ 1 – (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 12.09.2014

Заштита на малолетни лица

– Извештај од контролниот надзор на МРТ 1 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 30.10.2014

– Извештај од редовниот мониторинг на МРТ 1 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 15.09.2014

  • Решение за преземање мерка опомена МРТ1 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 17.09.2014

– Извештај од редовен програмски надзор – МРТ1 (член 103 став 4 од ЗААВМУ) – 15.09.2014

  • Решение за преземање мерка опомена МРТ 1 (член 103 став 4 од ЗААВМУ) – 17.09.2014

 

 

 Accessibility

Accessibility