2014 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Импресум

– Извештај од редовен административен надзор врз ТВ Алсат-М ДОО Скопје  (член 12 од ЗМ) – 26.12.2014

Забрана за учество во реклами и телешопинг на одредени лица; спонзорство

– Извештај од контролен мониторинг врз ТВ  Алсат-М ДОО Скопје (член 101 од ЗААВМУ) – 09.12.2014

– Извештај од редовен програмски надзор ТВ Алсат-М ДОО Скопје (член 54 став 9 од ЗААВМУ) – 25.09.2014

– Извештај од редовниот надзор врз ТВ Алсат-М ДОО Скопје (член 101 од ЗААВМУ) – 25.09.2014

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовниот надзор врз ТВ Алсат-М ДОО Скопје  (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 23.12.2014

– Извештај од вонреден надзор врз ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 29.01.2014

 Accessibility

Accessibility