2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 64; член 90 и член 92 ставови 1 и 14; член) – 03.09.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – од 23.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 08.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 20.02.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2015

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 09.02.2015

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; начин на рекламирање и телешопинг

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (членови 50, 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 04.09.2015

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (членови 50, 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 16.02.2015

– Извештај од контролен  програмски надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 99 став 4 од ЗААВМУ) – 17.02.2015

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Алсат – М ДОО Скопје – (член 99 став 4 од ЗААВМУ) – 09.01.2015

Заштита на малолетни лица

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 15.04.2015

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 91 од ЗААВМУ) – 27.05.2015

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 12 од ЗМ; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 04.09.2015

 Accessibility

Accessibility