2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 90, член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 03.09.2015

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗАВМУ) – 02.04.2015

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје –  (член 90, член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 18.02.2015

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2015

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2015

Употреба на јазик

–  Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 03.09.2015

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 64 од ЗААВМУ) – 02.04.2015

– Извештај од редовен програмски надзор врз програмскиот сервис на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 64 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 06.03.2015

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 12, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.08.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 91 од ЗААВМУ) – 27.05.2015

Заштита на малолетни лица

– Извештај од контролниот програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.04.2015

– Извештај од редовниот програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 10.02.2015

Пласирање на производи

– Извештај од контролниот програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 15.04.2015

– Извештај од редовниот програмски надзорз врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 55 став 5, членови 53, 54, 98, 99, 100, 101, 103, член 52, член 93 од ЗААВМУ) – 13.02.2015

 Accessibility

Accessibility