2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје  – (член 92 став 6 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје  – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 02.04.2015

– Извештај од редовниот програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 92 став став 14 од ЗААВМУ) – 17.02.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 09.02.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 2015

Употреба на јазик

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 09.02.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 10.09.2015

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје- (член 12 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 91 од ААВМУ) – 27.05.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје- (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 15.04.2015

– Извештај од редовниот програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје– (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 20.02.2015

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје    – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 06.02.2015

– Извештај од контролен надзор вр ТВ Сител ДООЕЛ Скопје- (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.01.2015


– Решение за преземање мерка против  ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 92 став став 14 од ЗААВМУ) – 19.02.2015

 

 

 

 

 

 

 Accessibility

Accessibility