2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Ивештај од контролен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 28.12.2015

– Ивештај од контролен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 28.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДООТетово – ( член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.12.2015

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од контолен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 12 од Законот за медиуми) – 27.11.215

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 12 од ЗМ,член  51 став и член 97 од ЗААВМУ) – 04.09.2015

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 04.09.2015

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 19.11.215

Заштита на малолетни лица

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (50 став 3 од ЗААВМУ) – 19.11.215

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52 и член 93 од ЗААВМУ) – 04.09.2015

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 20.10.2015Accessibility

Accessibility