2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – ( член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.12.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – ( член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (Член 9 став 4 од ЗААВМУ) – 25.11.2015

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 31.07.2015

– Ивештај од контролен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – ( член 92 став 6 од ЗААВМУ) – 31.07.2015

Заштита на изворот на информации

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.09.2015

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од програмски надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип –  (член 92 став 6 од ЗААВМУ) – 04.05.2015

-Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 03.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 03.09.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 09.03.2015

Посебни забрани

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 48 од ЗААВМУ) – 21.05.2015



Accessibility

Accessibility