2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – ( член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 25.11.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 28.04.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 и  член 94  од ЗААВМУ)  – 14.08.2015

– Редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 и  член 94  од ЗААВМУ)  – 14.08.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 и  член 94  од ЗААВМУ)  – 18.03.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 и  член 94  од ЗААВМУ)  – 18.03.2015

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 12, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.08.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 91 од Зод ЗААВМУ) – 27.05.2015

Заштита на малолетни лица

– Извештај од контролен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 28.04.2015

Изречена мерка:

Заштита на малолетни лица

– Решение за преземање мерка против Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 19.03.2015Accessibility

Accessibility