2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 12.11.2015

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 15.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 09.03.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 28.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје –(член 92 ставови 4 и 06 од ЗААВМУ) – 28.04.2015

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 28.04.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – ( 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 09.09.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – ( 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 09.09.2015

Изречени мерки:

Употреба на јазик

– Решение за преземање мерка против ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 17.09.2015

Информации достапни до корисниците

– Решение за преземање мерка против ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 51 ставови 1 од ЗААВМУ) – 21.08.2015

Заштита на малолетни лица

-Решение за преземање мерка против ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.03.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за преземање мерка против ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 10.03.2015Accessibility

Accessibility