2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз ТВ Сонце ДОО Прилеп – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 27.11.2015

Спонзорство

– Извештај од контролен надзор врз ТВ Сонце ДОО Прилеп – (член 54 став 1 од ЗААВМУ) – 27.11.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Сонце ДОО Прилеп – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 25.11.2015

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – ( член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 25.11.2015

Заштита на изворот на информации

– Извештај од контролен надзор врз ТВ Сонце ДОО Прилеп – (член 12 од Законот за медиуми) – 27.11.2015

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.09.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Eмитување игри на среќа

– Изештај од редовен надзор врз ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 10.03.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 91 од ЗААВМУ) – 09.06.2015Accessibility

Accessibility