2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од контролен надзор врз  ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола  (член 92 став 14 од ЗAAВМУ) – 19.11.2015

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола – (член 12 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.09.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола  – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 и  член 94  од ЗААВМУ) – 23.09.2015

Eмитување игри на среќа; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола  – (член 64 , член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 03.09.2015

Изречена мерка:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за превземање на мерка – опомена против ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола – (член 92 став 14 од ААВМУ) – 07.09.2015Accessibility

Accessibility