2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Ирис ДОО Штип – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ ) – 26.06.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Oбврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Емитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Ирис ДОО Штип – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 од и  94 ЗААВМУ) – 25.06.2015

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Ирис ДОО Штип – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 24.06.2015Accessibility

Accessibility