2015 година

Извештаии од спроведени надзори:
Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Контролен надзор врз работата на ТВ Стар ДОО Штип – (член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 25.11.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Стар ДОО Штип – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Oбврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Стар ДОО Штип –  (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Стар ДОО Штип – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Стар ДОО Штип – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Стар ДОО Штип – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

Изречена мерка:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за преземање мерка против ТВ Стар ДОО Штип – (член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 17.08.2018Accessibility

Accessibility