2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на изворот на информации

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КАНАЛ – ВИС ДООЕЛ Струмица – (член 12 од Законот за медиуми) – 03.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица – (член 12 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 29.09.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица – ( член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица – (член 92 став 14 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 10, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.09.2015

Изречени мерки:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за преземање мерка против ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 20.11.2015

Заштита на изворот на информации

– Решение за преземање мерка против ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица – (член 12 од Законот за медиуми) – 25.09.2015Accessibility

Accessibility