2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ – МЕДИА С. Чегране Гостивар – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 28.12.2015

Начин на рекламирање и телешопинг

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С. Чегране Гостивар – (член 99 став 6 од ЗААВМУ) – 03.12.2015

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С. Чегране Гостивар – (член 12 од Законот за медиуми) – 03.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА С. Чегране Гостивар – (член 12 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С.Чегране Гостивар – (член 12 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С. Чегране Гостивар (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С.Чегране Гостивар – (Член 51 став 1 од ЗААВМУ ) – 14.08.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С. Чегране Гостивар – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С. Чегране Гостивар – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

Употреба на јазик

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ – МЕДИА Чегране Гостивар – (член 64, член 90 и член 92 од ЗААВМУ) – 24.07.2015

Услови за рекламирање и телешопинг

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ ЧЕГРАНИ – МЕДИА ДООЕЛ Чегране -Гостивар – (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 26.01.2015

Изречени мерки:

Начин на рекламирање и телешопинг

– Решение за преземање мерка против ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С. Чегране Гостивар (член 99 став 6 од ЗААВМУ) – 19.08.2015

Заштита на изворот на информации

– Решение за преземање мерка против ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С. Чегране Гостивар – (член 12 од Законот за медиуми) – 19.08.2015

Информации достапни до корисниците

– Решение за преземање мерка против ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С. Чегране Гостивар – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 18.08.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за преземање мерка против ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА С. Чегране Гостивар – (член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 29.07.2015Accessibility

Accessibility