2015 година

– Извештај од контролен надзор врз работата на Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на  Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Регионална О2 ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility