2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси;  Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141, член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 04.06.2015 



Accessibility

Accessibility