2015 година

– Решение за преземање мерка против ТРД Радио Роса–АБ ДООЕЛ Скопје – (член 12 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка против ТРД Радио Роса–АБ ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услгуи)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 12 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)



Accessibility

Accessibility