1

2015 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Импресум, информации коишто треба да се нправат достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 29.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 12 од Законот за медиуми)

Употреба на јазикот во програмата, дневно емитување 12 часа програма, правила за емитување изворно создадена програма

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90, член 92 од ЗААВМУ) – 29.12.2015

Правила за аудиовизуелни комерцијални комуникации, обврски при емитување квизови, користење телефонски услуги или телефонско гласање, емитување игри на среќа 

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 101 од ЗААВМУ, член 52, 93, 94 од ЗААВМУ) – 25.12.2015