2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Импресум

– Извештај од редовен надзор врз работата на  Втор програмски сервис (МРА 2) – (член 12 од Закон за медиуми) – 02.09.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на Втор програмски сервис (МРА 2) – (член 12 од Закон за медиуми) – 25.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на Втор програмски сервис (МРА 2) – (член 12 од Законот за медиуми) – 14.10.2015

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз работата на Втор програмски сервис (МРА 2) – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на Втор програмски сервис (МРА 2) – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.10.2015

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на Втор програмски сервис (МРА 2) – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 09.10.2015

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите;Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

– Извештај од редовен надзор врз работата на Македонско Радио (МРА 2) – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 и член 92 став 15 од ЗААВМУ) – 01.04.2015Accessibility

Accessibility