2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Импресум

– Извештај од контролен надзор врз работата на Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 12 од Закон за медиуми) – 25.12.2015-

– Извештај од редовен надзор врз работата на Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 12 од Законот за медиуми) – 09.10.2015

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз работата на Трет програмски сервис (МРА 3)  – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 27.11.2015

–  Извештај од редовен надзор врз работата на Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.10.2015

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

– Извештај од редовен надзор врз работата на Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 и член 92 став 15 од ЗААВМУ) – 13.10.2015

 

 

 Accessibility

Accessibility