2015 година

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – ( не се констатирани прекршувања на административните обврски од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – ( не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)

– Ивештај од вонреднот надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – (лен 61 став 1 алинеи 1, 2 и 8 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – (член 54 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје –(член 54 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility