2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (не се констатирани прекршувања од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги и правилникот за обврските за емитување изворно создадена програма, узика, докумнетарна и играана програма) – 13.10.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – ( не се констатирани прекршувања на административните обврски од Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медисумки услуги) – 09.10.2015

– Извештај од редовен надзаор врз работата на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (не се констатирани прекршувања од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги) – 09.10.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 01.04.2015

– Извештајод контролниот надзор врз работата на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 54 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.01.2015Accessibility

Accessibility