2015 година

2015 година:

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (не постапил по решението член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ  ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility