1

2015 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Изворно создадена програма, употреба на јазикот во програмата

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ  Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизулени медиумски услуги) – 30.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 19.06.2015

  • Решение за преземање мерка ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 24.06.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово –  (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 03.09.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 24.07.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 24.07.2015

  • Решение за преземање мерка  ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.06.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 19.06.2015

  • Решение за преземање мерка ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.07.2015