2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.11.2015 – дигитален пакет

-Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.11.2015 – аналоген пакет

 -Вонреден програмски надзор (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.11.2015 – аналоген пакет

-Вонреден програмски надзор (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.11.2015 – дигитален пакет

-Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 15.05.2015 – аналоген пакет

-Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 15.05.2015 – дигитален пакет

-Вонреден програмски надзор (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.02.2015 – дигитален пакет

-Вонреден програмски надзор (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.02.2015 – аналоген пакет

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 20.01.2015 – аналоген пакет

– Редовен програмски надзор (член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 20.01.2015 – дигитален пакет

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 17.02.2015 – аналоген пакет

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 17.02.2015 – дигитален пакетAccessibility

Accessibility