2015 година

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ  Тетово – (во целост постапил по решението односно ја отстранил извршената повреда на ќлен 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизулени медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово, емитуван на 3 август 2015 година (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контроллен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (не се консктатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)Accessibility

Accessibility