2015 година

Извештаj од спроведен надзор:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 18.03.2015

Изреченa меркa:

Реемитување на програмски сервиси

 – Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015 Accessibility

Accessibility