1

2015 година

Извештаи од спроведени надзори/ мерки опомена:

Реемитување на програмски сервиси

– Решение за мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.02.2015 – дигитален пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015 – аналоген пакет

– Решение за мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.02.2015 – аналоген пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015 – дигитален пакет