1

2015 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена 

Реемитување програмски сервиси

– Контролен програмски надзор – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ) – 16.02.2015 – дигитален пакет

– Контролен програмски надзор – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.02.2015 – аналоген пакет

– Мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.02.2015