1

2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 09.04.2015

Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 01.04.2015