2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на – МРТ 1 – ( член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на МРТ 1 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 03.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на МРТ 1 – ( член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 23.04.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на МРТ 1 – (член 92 став 2 од ЗААВМУ) – 02.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз  работата на МРТ 1 – (член 92 став 2 од ЗААВМУ) – 20.02.2015

  • Решение за преземање мерка опомена МРТ 1 (член 92 став 2 од ЗААВМУ) – 23.02.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на МРТ 1 –  (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 27.05.2015

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; заштита на малолетни лица; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на МРТ 1 – (член 50 став 3; членовите 53, 54, 55, 98, 99, 101 и 103; член 52; член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на МРТ 1 –  (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на МРТ 1 – (член 91 од ЗААВМУ) – 27.05.2015

Заштита на малолетни лица

– Извештај од редовен програмски надзор – (член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 16 од Правилникот за заштита на малолетните лица) – 11.03.2015

  • Решение за преземање мерка опомена МРТ 1 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 16 од Правилникот за заштита на малолетните лица) – 11.03.2015

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на МРТ 1 – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.08.2015

Oбврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен надзор врз работата на МРТ 1 – (член 91 од ЗAАВМУ) – 27.05.2015Accessibility

Accessibility